Druhá vlna #5: Nové opatrenia účinné od 7. decembra 2020

Vo štvrtok 3. decembra 2020 bola prijatá Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  ako reakcia na priebeh šírenia infekčného ochorenia Covid-19.

ČO SA OD PONDELKA 7. DECEMBRA MENÍ?

Hranice

Všetky osoby, ktoré od 7. decembra 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej Republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej Únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarsku konfederáciu majú nariadenú povinnú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, pričom táto sa končí

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie Covid–19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa, a
 3. u detí do siedmich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.

Pokiaľ sa vraciate z inej krajiny ako boli vyššie uvedené, resp. ste sa predchádzajúcich 14 dní v týchto krajinách zdržiavali, máte povinnosť dodržiavať izoláciu buď v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení, pričom sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie Covid–19 alebo u detí do siedmich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú nariadenú izoláciu tak ako je uvedené vyššie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb, ktorým bola nariadená izolácia z niektorého z dôvodov uvedených vyššie, a s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Čo mám robiť ak prichádzam zo zahraničia?

Po príchode na Slovensko ste povinní sa bezprostredne registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica, následne sa počas svojho pobytu na území SR musíte vedieť preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti príslušníkom Policajného zboru. Vašou ďalšou povinnosťou je aj podstúpenie laboratórnej diagnostiky, t.j. absolvovanie testu RT-PCR na ochorenie Covid-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení, pričom deti do siedmich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 iba v prípade, že tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosť (t.j. váš detský lekár).

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú po príchode na územie SR schopné sa preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín – test musí byť z krajiny, ktorú ste navštívili, a tiež na osoby, ktoré majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi krajiny Európskej Únie alebo Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarskej konfederácie a v priebehu posledných troch mesiacov prekonali ochorenie Covid-19 pred vstupom na územie SR a sú schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať potvrdením o tejto skutočnosti.

Práceneschopnosť z dôvodu izolácie

V prípade, že musíte byť v karanténe, je lekár povinný vám vypísať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak o to požiadate.

VÝNIMKY Z OPATRENÍ

Ustanovenia sa nevzťahujú na:

Osoby v pracovnom pomere:

 1. Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a sú držiteľmi potvrdenia o takomto výkone práce (povolanie musí byť vydané zamestnávateľom) ,
 2. Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce,
 3. Osoby žijúce s osobami spomínanými v b. a c. v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej sprievode.

Osoby žijúce v prihraničných oblastiach:

 1. Občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR.

Osoby navštevujúce školské zariadenia:

 1. Osoby s trvalým alebo prechodným pobyt na Slovensku, ktoré navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej Republike, Poľsku, Maďarsku alebo Rakúsku a sú sa schopné po príchode na Slovensko preukázať potvrdením o priebehu týchto udalostí,
 2. Majú trvalý alebo prechodný pobyt v Českej Republike, Poľsku, Maďarsku alebo Rakúsku a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o priebehu týchto udalostí,
 3. Majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, nedovŕšili 26 rokov veku a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o priebehu týchto udalostí.

Osoby, ktoré opatrujú blízkych:

 1. Majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a dokážu to preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku, to isté platí pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v niektorom zo susedných štátov, ktoré za týmto účelom prichádzajú na územie SR.

Osoby obhospodarujúce pozemky:

 1. Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom obhospodarujúce pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a sú schopné sa preukázať po príchode na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti, to isté platí pre občanov susedných štátov, ktorí obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenska do vzdialenosti 10 km od hraníc toho ktorého štátu.

Účinkujúci a členovia štábu:

 1. Osoby, ktoré sa podieľajú ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, sa podieľajú ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti.

Športovci a členovia realizačných tímov:

 1. Osoby, ktoré sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a zúčastňujúcich sa športových súťaží, konkrétne TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka, sa musia byť schopné preukázať po príchode na územie SR certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 14 dní.

 

Autor: Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Magdaléna Karvaiová

Zamestnanosť / Príspevky / Verejný poriadok